từng có ý đi chụp lại từng hang cùng ngõ hẻm đặng sau này có cái làm tư liệu.