Chúng ta cùng khái quát những nét chung của hệ sinh sản người trước khi bước vào tìm hiểu đặc điểm hệ sinh sản nam và nữ.